Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

ITERUM SP. Z O.O. w partnerstwie z ASENTIA CONSULTING zaprasza nauczycieli na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia uczniów poprzez przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego do pracy z uczniem zdolnym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania MOODLE. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa jakości kształcenia, co bezpośrednio przełoży się na efektywne funkcjonowanie uczniów zdolnych w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe i dostosowanie nauczania do ich indywidualnych potrzeb.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 40 osób – 18 nauczycielek i 22 nauczycieli kształcenia zawodowego, tj. nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych z obszaru województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami rekrutacji i udziału w projekcie (do pobrania tutaj).

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy złożyć dokumenty aplikacyjne:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór do pobrania tutaj)
  • oraz zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór do pobrania tutaj).

Dokumenty aplikacyjne można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Asentia Consulting
ul. Głowackiego 35, lok. 364
20-060 Lublin

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Uczestnicy projektu wezmą udział w dwóch modułach szkoleniowych podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym:

 1. MODUŁ PODSTAWOWY: Platforma zdalnego nauczania MOODLE (64 godziny)
  • Wprowadzenie do e-learningu (praca na platformie).
  • Moodle jako podstawowa platforma e-learningowa do wykorzystania w pracy dydaktycznej.
  • WebQuest jako nowoczesna metoda pracy dydaktycznej rozwijająca umiejętności poszukiwania informacji w Internecie, ich selekcjonowania, opracowywania oraz oceniania ich przydatności.
  • Program eXe (eLearning XHTML editor) jako narzędzie do tworzenia i publikacji zasobów i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej.
  • ePortfolio w procesie edukacyjnym jako metoda oceniania i wspierania rozwoju uczniów.
  • Grafika komputerowa w e-learningu.

 2. MODUŁ DODATKOWY: Praca z uczniem zdolnym (32 godziny)
  • Projektowanie wsparcia dla ucznia zdolnego.
  • Metodologia konstruowania programów dydaktycznych dla ucznia zdolnego.
  • Metody aktywizujące ucznia zdolnego.
  • Ewaluacja pracy z uczniem zdolnym.

Szkolenia realizowane będą w małych 10-osobowych grupach, co sprzyjać będzie efektywnemu podnoszeniu wiedzy i umiejętności przez uczestników.

Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie:

  • komplet materiałów promocyjnych (notatnik, długopis, pendrive),
  • materiały szkoleniowe,
  • zestaw fachowej literatury z zakresu pracy na platformie MOODLE i pracy z uczniem zdolnym,
  • serwis obiadowy oraz kawowy podczas szkoleń.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Szkolenia w ramach projektu "Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego" odbywać się będą w weekendy. Każda z grup weźmie udział w 6 „zjazdach” weekendowych (łącznie 12 dni szkoleniowych).

Planowany harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: telefonicznie (81 442 75 13) lub elektronicznie (info@asentia.pl). Zapraszamy również na stronę internetową projektu.